Regulamin promocji USAddictedxGlitter Injections

1. Promocja trwa od dnia 25.04.2018 r. do wyczerpania zapasów

2. Do każdego zakupionego organizera Kupujący otrzyma brokaty o równowartości zamówionego przedmiotu tzn:

- do zakupionego organizera za 799 PLN - gratis 16 brokatów,
- do zakupionego organizera za 599 - gratis 12 brokatów,
- do zakupionego organizera za 289 - gratis 6 brokatów
- do zakupionego organizera za 369 - gratis 7 brokatów,
- do zakupionego organizera za 199 - gratis 4 brokaty.

3. Kolory brokatów zostaną wybrane losowo.

4. Kolory brokatów nie będą się powtarzać.

3. Przy ewentualnej reklamacji lub zwrocie organizwera zwrotowi podlegają również gratisowe produkty.

5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

Przeczytaj przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.glowstore.pl. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GLOWSTORE.PL

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Gwarancja produktu

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Własność intelektualna

 1. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.glowstore.pl prowadzony jest przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZYG ZAK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP: 7361458020, REGON: 120145518 , adres poczty elektronicznej (e-mail): obsluga@glowstore.pl , tel. 724 299 080.
 3. Sklep www.glowstore.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.glowstore.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.glowstore.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep www.zygzaksnow.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.glowstore.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.glowstore.pl użyte są w celach informacyjnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. DEFINICJE
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.zygzaksnow.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.zygzaksnow.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.zygzaksnow.pl
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZYG ZAK z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP:7361458020, REGON: 120145518.
 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c) korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Sprzedawca informuje, że produkty dostępne na strona internetowych Sklepu prezentowane są na fotografiach jako kompletne. W rzeczywistości Klient otrzymuje produkt fabrycznie zapakowany w kartonie, z oddzielonymi częściami. Sprzedawca poleca do tych celów korzystanie z autoryzowanych serwisów.
 4. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie glowstore.pl były kompletne, dokładne i aktualne. Jednak pomimo naszych starań informacje na stronie glowstore.pl mogą czasami być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Wszystkie specyfikacje, produkty, opisy i ceny produktów na glowstore.pl mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 9. Promocje ani kody rabatowe nie łączą.
 10. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek dokonania rejestracji Konta w Sklepie.
 11. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.glowstore.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 12. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 17:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 13. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
 • niniejszy Regulamin,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 • formularz odstąpienia od umowy.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.
 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
14 8817 0000 2001 0400 0541 0001 ( Pieniński Bank Spółdzielczy) Glowstore.pl z siedzibą, ul. Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP:7361458020. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (dotpay.pl lub PayU.pl).

d) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, PayU lub PayPal.

 1. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów lub firmy kurierskiej (DPD, DHL).
 4. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia i opłacenia.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi 2-3 dni robocze.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

     6. Czas realizacji w okresach świątecznych może się wydłużyć. 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga@glowstore.pl.

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 1. GWARANCJA PRODUKTU
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancjęproducenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 12 do 24 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga@glowstore.pl lub pisemnie na adres: ul. Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga@glowstore.pl.

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a użycie towarów jest nie większe, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 7. Wyłączeniu dot. prawa odstąpienia od umowy podlegają produkty, które ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych nie mogą zostać zwrócone: podkłady w formie płynnej, korektory płynne, błyszczyki, pomadki w formie płynnej, pudry sypkie.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.glowstore.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZYG ZAK z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP:7361458020, REGON:120145518. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.glowstore.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.glowstore.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Usługobiorcy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Śledź nas na Facebooku